Ochrana osobných údajov

aktualizované dňa 14/12/2018

JobRoxx berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne av súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmito zásadami ochrany osobných údajov. Používanie našej webovej stránky je zvyčajne možné bez poskytnutia osobných údajov. Osobné údaje sa zhromažďujú na tejto webovej stránke len v technicky potrebnom rozsahu. V žiadnom prípade nebudú zozbierané údaje predávané alebo inak sprístupnené tretím stranám.

Upozorňujeme, že prenos dát cez internet (napríklad pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné chyby. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.


Máte právo kedykoľvek nás požiadať o informácie o uložených údajoch a požiadať o vymazanie a opravu údajov.

Všeobecné zhromažďovanie údajov a spracovanie údajov pomocou JobRoxx

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, službu webovej analýzy, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. (Google). Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics používa tzv. Cookies. Sú to textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) budú odoslané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Na tejto stránke bola aktivovaná funkcia anonymizácie IP. V dôsledku toho bude vaša IP adresa skrátená spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred odoslaním do Spojených štátov. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá adresa IP odoslaná na server Google v USA a tam bude zrušená. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o činnosti webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a používaním internetu prevádzkovateľovi webových stránok. Adresa IP odoslaná vaším prehliadačom v službe Ramen služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi poskytnutými spoločnosťou Google.

Ukladanie cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením vášho softvéru prehliadača; upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu vygenerovaných súborov cookie a súvisiacich s používaním údajov z webových stránok (vrátane vašej adresy IP) spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím doplnku prehliadača, ktorý je dostupný pod nasledujúcim odkazom. a nainštalujte: https //: support.google.com/analytics/answer/181881

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi v službe Google Analytics nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google com / analytics / answer / 6004245? hl = cs

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do tzv. Protokolových súborov servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky prenáša. Sú to:

– typ prehliadača a verzia prehliadača

– použitý operačný systém

– Adresa URL sprostredkovateľa

– Názov hostiteľa prístupového počítača

– Čas požiadavky servera

– IP adresa


Údaje nie je možné priradiť konkrétnym osobám. Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov. Vyhradzujeme si právo spätne skontrolovať tieto údaje, ak sa dozvieme o konkrétnych indikáciách pre nelegálne použitie.

Ak nám zašlete svoje otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára žiadosti, vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam poskytli, budú uložené na spracovanie žiadosti av prípade následných otázok. Tieto informácie nebudeme zdieľať bez vášho súhlasu.

Odvolanie súhlasu so spracovaním údajov

Len s vaším výslovným súhlasom sú niektoré procesy spracovania údajov možné. Odvolanie už udeleného súhlasu je možné kedykoľvek. Pre zrušenie je postačujúca neformálna správa e-mailom. Zákonnosť spracúvania údajov až do odvolania zostáva odvolaním nedotknutá.

Právo sťažovať sa príslušnému orgánu

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu v prípade porušenia práva na ochranu údajov. Príslušným orgánom dohľadu v otázkach ochrany údajov je štátna komisia na ochranu údajov spolkového štátu, v ktorej sa nachádza sídlo našej spoločnosti. Nasledujúci odkaz obsahuje zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links- node.html

Prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby údaje, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy, boli automaticky vám alebo tretím stranám. Toto ustanovenie sa vykonáva v strojovo čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov na inú zodpovednú osobu, bude to možné vykonať len v technicky uskutočniteľnom rozsahu.

Právo na informácie, opravu, blokovanie, vymazanie

Máte právo kedykoľvek v rámci platných právnych predpisov poskytovať bezplatné informácie o svojich uložených osobných údajoch, pôvode údajov, ich príjemcoch a účele spracovania údajov av prípade potreby právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V tomto ohľade a tiež k ďalším otázkam týkajúcim sa predmetu osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných možností uvedených v odtlačku.


Šifrovanie SSL alebo TLS

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ktorý nám zašlete ako prevádzkovateľ stránky, používa naša webová stránka šifrovanie SSL alebo TLS. Preto údaje, ktoré odosielate prostredníctvom tejto webovej stránky, pre ostatné nie sú čitateľné. Šifrované spojenie spoznáte na paneli s adresou „https: //“ prehliadača a na paneli s ikonou zámku.

Registrácia na tejto stránke

Ak chcete používať určité funkcie, môžete sa zaregistrovať na našich webových stránkach. Prenášané údaje slúžia výlučne na účel použitia príslušnej ponuky alebo služby. Požadované informácie požadované pri registrácii musia byť uvedené v plnom rozsahu. V opačnom prípade registráciu zamietneme.

V prípade dôležitých zmien, napríklad z technických dôvodov, Vás budeme informovať e-mailom. E-mail bude odoslaný na adresu uvedenú pri registrácii.

Spracovanie údajov zadaných počas registrácie sa uskutočňuje na základe Vášho súhlasu (čl. G ods. 1 písm. DSGVO). Odvolanie už udeleného súhlasu je možné kedykoľvek. Pre zrušenie je postačujúca neformálna správa e-mailom. Zrušenie nemá vplyv na zákonnosť už spracovaného spracovania údajov.

Údaje zozbierané počas registrácie uchovávame počas obdobia, v ktorom ste registrovaný na našich webových stránkach. Vaše údaje budú vymazané, ak zrušíte registráciu. Právne lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté.

Obdobia príspevkov a komentárov

Príspevky a komentáre a súvisiace údaje, ako napríklad adresy IP, sa ukladajú. Obsah zostáva na našich webových stránkach, kým nie je úplne vymazaný alebo odstránený z právnych dôvodov.

Príspevky a pripomienky sa ukladajú na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. A) nariadenia GDPR). Odvolanie už udeleného súhlasu je možné kedykoľvek. Pre zrušenie je postačujúca neformálna správa e-mailom. Odvolanie zostáva nedotknuté zákonnosťou už vykonaných operácií spracovania údajov.

Cookies

Naša webová stránka používa cookies. Toto sú malé textové súbory, ktoré váš webový prehliadač ukladá do vášho zariadenia. Cookies nám pomáhajú, aby bola naša ponuka jednoduchšia, efektívnejšia a bezpečnejšia.

Niektoré súbory cookie sú „súbory cookie relácie“. Takéto súbory cookie sa automaticky odstránia po skončení relácie prehliadača. Na druhej strane ostatné cookies zostávajú na vašom zariadení, kým ich sami neodstránite. Takéto cookies nám pomáhajú spoznať vás, keď sa vrátite na našu webovú stránku a urýchlite rozloženie stránky.

Pomocou moderného webového prehliadača môžete monitorovať, obmedziť alebo zabrániť nastaveniu súborov cookie. Mnoho webových prehliadačov môže byť nakonfigurovaných tak, aby automaticky odstránili súbory cookie, keď je program zatvorený. Deaktivácia cookies môže mať za následok obmedzenú funkčnosť našej webovej stránky.

Nastavenie cookies, ktoré sú potrebné pre výkon elektronických komunikačných procesov alebo poskytovanie určitých funkcií, ktoré si želáte, sa uskutočňuje na základe § 6 ods. f DSGVO. Ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky máme oprávnený záujem na ukladaní cookies pre technicky bezchybné a bezproblémové poskytovanie našich služieb. Ak sú nastavené iné cookies (napr. Pre analytické funkcie), v týchto pravidlách ochrany osobných údajov sa s nimi bude zaobchádzať oddelene.